Studio Cook BV is a Dutch company. For this reason Dutch law is applicable and therefore our Privacy Policy has to be in Dutch. Please select your language on this website. If your language is not yet available, please use the Google ‘translate-button’ on your computer.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Studio Cook, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud

1. Welke gegevens verzamelt Studio Cook?
2. Aan wie kan Studio Cook gegevens verstrekken?
3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
4. Is Studio Cook verantwoordelijk voor andere websites?
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?
8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
9. Welk recht is van toepassing?

1. Waarom verzamelt Studio Cook gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website wordt u gevraagd uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor diverse doeleinden.

  • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om u mee te laten doen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
  • Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over producten en acties van Studio Cook.
  • Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over Studio Cook en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
  • Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Top

2. Aan wie kan Studio Cook gegevens verstrekken?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven.
Verder kan het nodig zijn uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal Studio Cook uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Top

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Dit voorkomt dat u deze bij elke nieuwe beschermde pagina opnieuw zou moeten invoeren.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van sommige, meestal beschermde pagina's op de website beperkt kunnen worden.

Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

Daarnaast gebruikt de Studio Cook website Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Studio Cook het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Studio Cook eventuele reclamecampagne’s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

Top

4. Is Studio Cook verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Studio Cook verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Top

5. Hoe beschermt Studio Cook de gegevens?

Studio Cook draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze website wordt gehost door hosting-organisatie Starthosting,nl. Starthosting is contractueel verplicht de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken.

Daarnaast kan de website worden beheerd door een onderneming die gevestigd is in Nederland. Studio Cook heeft met deze onderneming een overeenkomst gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van Studio Cook. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

Top

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht Studio Cook te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Studio Cook zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Studio Cook kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Studio Cook verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Top

7. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?

Studio Cook kan in de toekomst besluiten deze privacy policy te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet zijn genoemd in deze privacy policy.

Top

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Studio Cook, kunt u contact opnemen met:

Studio Cook
Postbus 611
3720 AP Bilthoven
Nederland

Top

9. Ten slotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Alle zgn. vervolgschade welke zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website of onze producten is bij voorbaat uitgesloten.
 
Voorbeelden van enkele belangrijke productnamen van Studio Cook zijn: Toast a Bags, Grill a Bags, Roast in Bags, Quick a Steam en Oven Protector.